سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

بیمرغ .گناباد

  برسی علمی گویش بیمرغ the survey scientific of beymorgh dialect
 این پژوهش اگر چه تحفه ای ناچیز برای دستهای رنج کشیده مردم این سرزمین می باشد اما امیدوارم با روشنایی اندک خود چراغ راه کسانی باشد که در راه حفظ مواریث فرهنگی گام می نهند. امیدوارم مردم زادگاهم کم و کاستیهای این پژوهش را به دیده بزرگواری فرو نهند و این سهم اندک مرا پذیرا باشند چه:
                    قبا گر حریر است و گر پرنیان                                                     به ناچار حشوش بود در میان
تقدیم به تمام کسانی که به زبان مادری خود افتخار می کنند.


ا
ین پژوهش دارای هفت فصل است. فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد که در آن اهداف پژوهش و اهمیت آن، پیشینه پژوهش و موقعیت دهستان همراه با تاریخچه ی بیمرغ بیان شده است. فصل دوم شامل دو قسمت می باشد که در بخش نخست، به توصیف همخوانها و واکه های گویش بیمرغی و در بخش دیگر به فرآیندهای آوایی که در این گویش در مقایسه با فارسی معیار رخ داده پرداخته شده است. فصل سوم مبحث صرف (ساخت شناسی) و شیوه واژه سازی را در این گویش مورد بررسی قرار داده است. فصل چهارم به مطالعه و بررسی دستگاه فعل و فصل پنجم به نحو درگویش بیمرغی اختصاص یافته است. فصل ششم شامل نتیجه گیری می شود و در فصل هفتم نمونه ای واژگان این گویش آورده شده است. در انتهای این پژوهش سه پیوست ارائه شده است که در پیوست الف -نمونه هایی از کنایات و ضرب المثلهای گویش بیمرغی و در پیوست ب- نمونه هایی از رباعیها و دوبیتی های محلی و در پیوست ج-برای آشنایی بیشتر دو حکایت به گویش بیمرغی آورده شده است.
ارسال شده در توسط مریم تقی زاده